Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie

Przeczytaj więcej informacji o realizowanych projektach …

Zaadoptuj drzewo

Zaadoptuj drzewo dla siebie lub bliskiej osoby i spraw jej w ten sposób oryginalny upominek. Twoje zainteresowanie drzewem i deklaracja realnej opieki, która w dużej mierze polegać będzie na regularnym podlewaniu w okresach bezdeszczowych zwiększy szansę na jego przetrwanie i zazielenienie miasta.

Jak przystosować się do zmian klimatu?

Poznaj nasze działania! Dowiedz się więcej o naszych projektach inwestycyjnych

Program Ogródków Edukacyjnych

W ramach programu każda ze szkół podstawowych na terenie miasta Gryfina dostała pod opiekę jeden teren zielony w celu prowadzenia żywych lekcji przyrody …

Działania inwestycyjne

  • Zagospodarowanie terenu „Opolanka”   

Zagospodarowanie tego terenu jest kontynuacją projektu z 2018 r., podczas realizacji którego z nieużytku stworzono nowy teren rekreacyjny, który mieszkańcy nazwali Opolanką.

W 2022 roku Opolanka została doposażona w elementy małej architektury mające na celu edukację ekologiczną dzieci i młodzieży.

Nowe nasadzenia drzew mają na celu zmniejszenie efektu „miejskiej wyspy ciepła”.

W ramach zadania:

nasadzono 10 lip drobnolistnych wzdłuż ul. Opolskiej;

wykonano pergolę w konstrukcji stalowej wraz z nasadzeniem pnączy;

zamontowano 3 sztuki stołów edukacyjnych, stojaki rowerowe oraz piaskownicę.

AKTUALNOŚCI: Zagospodarowanie terenu Opolanki (więcej informacji)


Utworzenie kącików edukacyjnych na terenie Aquaparku Laguna

W ramach zadania zagospodarowano dwie przestrzenie funkcjonujące w obiekcie. Stworzono ogródek społecznościowy w patio „Laguny” oraz kącik edukacyjny funkcjonujący w hali kasowej. Stworzone miejsca sprzyjać będą edukacji ekologicznej oraz integracji mieszkańców.

W hali kasowej Aquaparku Laguna stworzono kącik edukacyjny dla najmłodszych mieszkańców: zamontowano drewniane meble z grami zręcznościowymi i interaktywnymi o tematyce związanej z ochroną środowiska. Na miejscu dystrybuowane są także materiały informacyjne dotyczące zmian klimatu.

Na patio zamontowano drewniane altany, które w okresie letnim służą jako miejsce szkoleń i spotkań mieszkańców podczas warsztatów związanych z ekologią i świadomością proekologiczną.

AKTUALNOŚCI: Utworzenie kącików edukacyjnych na terenie Aquaparku Laguna (więcej informacji)


Montaż zbiorników na wodę deszczową przy Żłobku w Gryfinie

W ramach projektu „Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie”, przy Żłobku Miejskim w Gryfinie zamontowano 4 naziemne zbiorniki na wodę deszczową.

Dzięki inwestycji woda deszczowa spływająca z dachu budynku będzie gromadzona w celu pielęgnacji zieleni na terenie placówki.

Gromadzenie i wykorzystywanie wody deszczowej poprzez tworzenie tzw. niebieskiej infrastruktury jest ważnym aspektem działań, jakie muszą być podjęte, aby przeciwdziałać skutkom zmian klimatu.

AKTUALNOŚCI: Montaż zbiorników na wodę deszczową przy Żłobku Miejskim w Gryfinie (więcej informacji)


Eko zakątek – miejsce spotkań i edukacji ekologicznej

Przedmiotem zadania jest utworzenie przy ulicy Wodnika miejsca spotkań i edukacji ekologicznej dla mieszkańców Gminy Gryfino i osób odwiedzających Centrum Wodne „Laguna”.

W ramach zadania wykonane zostaną:

–  3 wiaty wyposażone w stoły i ławy,

– 4 zadaszenia wokół miejsca przeznaczonego do grillowania.

Wiaty połączone będą ciągami pieszymi przy których ustawione będą ławki parkowe i kosze na śmieci.

Powstanie również ścieżka edukacyjna składająca się 6 tablic z rysunkami  i informacjami nt.:

– fotosyntezy,

– samożywności i cudzożywności organizmów,

– warstw lasu,

– rodzajów drzew liściastych,

– rodzajów drzew iglastych,

– rodzajów roślin łąkowych.

Powstanie również miejsce na ognisko, studnia z punktem czerpania wody oraz zostanie zamontowana kurtyna wodna.  Zakątek oświetlony będzie dwoma lampami solarnymi.

Wzdłuż ciągów komunikacyjnych zostaną wykonane nasadzenia krzewów ozdobnych.

Zgodnie z podpisaną umową prace mają się zakończyć do dnia 22 sierpnia 2023r.

W dniu 6 lipca 2023r. Gmina Gryfino podpisała również aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie, zwiększający dofinansowanie projektu.

Dodatkowe pieniądze mają zostać przeznaczone na elementy małej architektury zaprojektowane przez pracowników Partnera Projektu – firmy Verkis Hf. z Reykjaviku tj. napis przestrzenny GRYFINO i kurtynę wodną. Elementy te powstaną na terenie Eko-zakątka. 

AKTUALNOŚCI: Eko Zakątek: miejsce spotkań (więcej informacji)


Zagospodarowanie zielonego skweru – miejsca pamięci

Przedmiotem zadania było utworzenie zielonego skweru na terenie nowego Cmentarza Komunalnego w Gryfinie.  Teren będzie stanowił naturalną osłonę nieruchomości prywatnych od Cmentarza Komunalnego, a jednocześnie stanowić będzie drugi, poza Opolanką, teren rekreacyjny dla mieszkańców sąsiadujących z ulicą Kołłątaja osiedli oraz osób odwiedzających cmentarz.

W ramach zadania zostały wykonane:

– nasadzenia 215 drzew: 125 szt. lipy drobnolistnej i 90 szt. brzozy pożytecznej;

– utworzenie ścieżek z materiałów przepuszczalnych oraz skwer rekreacyjny z ławkami parkowymi i pamiątkowym kamieniem ozdobnym;

– wybudowano studnie chłonne i punkty czerpania wody dla potrzeb nawadniania terenu zielonego.

AKTUALNOŚCI: Zagospodarowanie zielonego skweru – miejsce pamięci (więcej informacji)


Zagospodarowanie skweru przy hali widowiskowo-sportowej

Wykonane nasadzenia drzew i krzewów  miały za zadanie dokończyć proces zagospodarowania terenu przy hali sportowej w Gryfinie.

W ramach zadania nasadzono lipy drobnolistne Böhlje, które w przyszłości wprowadzić mają znaczną powierzchnię zacienioną i są drzewami miododajnym i przyjaznymi dla owadów.

 

Dodatkowo zagospodarowano skarpę od ulicy Niepodległości, nasadzając:

– jałowiec płożący,

– tawułę japońską,

– rozchodnik okazały oraz kocimiętkę.

AKTUALNOŚCI: Zagospodarowanie skweru przy hali widowiskowej (więcej informacji)


Zagospodarowanie nabrzeża w Gryfinie

Projekt miał na celu wprowadzenie piętrowego i zróżnicowanego gatunkowo układu roślinności na gryfińskim nabrzeżu. Zastosowane gatunki są naturalnego pokroju i mają w przyszłości wprowadzić znaczną powierzchnię zacienioną na tym terenie.

Nasadzone byliny i trawa ozdobna mają za zadanie zachować naturalny styl przeciwległego brzegu Odry. Natomiast wprowadzona odmiana wierzb wprowadzi dodatkowy efekt sensoryczny.

Wszystkie wybrane gatunki roślin użyte w projekcie są miododajne i przyjazne dla owadów.

W ramach zadania nasadzono: 23 szt. drzew z ekstensywnych gatunków rodzimych (lipa drobnolistna, wierzba nagrobna), nasadzano 30 szt. krzewów (sosna kosodrzewina),  1050 szt. bylin (rozchodnik okazały),  240 szt. cebul ozdobnych (czosnek olbrzymi, czosnek główkowatych).

AKTUALNOŚCI: Zagospodarowanie nabrzeża w Gryfinie


Utworzenie łąki kwietnej na terenie na obrzeżach Gryfina

Zagospodarowanie terenu w okolicach wiaduktu przy drodze krajowej nr 31 miało na celu przekształcenie nieużytku w wielką łąkę obsadzoną miododajną roślinnością z naturalnymi hotelami dla pszczół.

Zastosowane gatunki drzew są naturalnego pokroju, są to między innymi lipy drobnolistne i klony zwyczajne. Dodatkowo wprowadzono brzozy brodawkowate.

Wszystkie gatunki drzew są miododajne i odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne jak i glebowe.

W ramach zadania:

– zgromadzono stare pnie drzew, które stanowią naturalne siedliska dla owadów;

– przygotowano zdegradowany teren pod nasadzenia (uprzątnięto śmieci i nawieziono glebę);

– wykonano nasadzenia drzew: 14 lip drobnolistnych, 10 klonów zwyczajnych i 20 brzóz brodawkowatych;

– zasiano łąkę kwietną na powierzchni 5000m2

AKTUALNOŚCI: Utworzenie łąki kwietnej (więcej informacji)


Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego przy ul. Kochanowskiego

W efekcie działań projektowych zagospodarowano teren zielony wokół zbiornika retencyjnego na osiedlu domków jednorodzinnych. Zaprojektowana roślinność jest ekstensywna tzn. niewymagająca pod względem wymagań wodnych i miejsca nasadzenia. Dodatkowo rośliny będą utrzymywać wilgoć w glebie co stanowi naturalną bioretencję i zapobiega podtopieniom.

W ramach niniejszego zadania wykonano:

– nasadzenia 18 drzew:  11 grabów pospolitych oraz 7 brzóz pożytecznych wokół istniejącego zbiornika retencyjnego;

– nasadzenia łącznie 1950 szt. bylin (400szt. szałwii omszonej i 1550szt. kocimiętki);

– nasadzenia 900 szt. sadzonek trawy selseria jesienna;

– nasadzenia 80 szt. cebul czosnku olbrzymiego, montaż hotelu dla owadów.

AKTUALNOŚCI: Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego (więcej informacji)


Zagospodarowanie terenu przy ulicy Fredry (ogród pszczeli z hotelem dla pszczół)

Mały „ogród pszczeli” powstał przy ulicy Fredry, na terenie zielonym pomiędzy domkami jednorodzinnymi.

Powstała tutaj niewielka łąka kwietna oraz nasadzono 11 złotokapów pospolitych.

Zamontowano również hotel dla owadów.

AKTUALNOŚCI: Zagospodarowanie terenu przy ulicy Fredry (więcej informacji)


Zagospodarowanie terenu przy ulicach Mazowieckiej i Mazurskiej 

Realizacja zaplanowanego zakresu nasadzeń miała na celu dokończenie procesu zagospodarowania terenu, gdzie w latach poprzednich wykonano ulice i ciągi piesze.

W ramach zadania nasadzono:

– 25 lip drobnolistnych,

– 736 sadzonek krzewów (16 szt.  jałowiec płożący, 720 szt. tawuła japońska),

– 586 sadzonek bylin (rozchodnik okazały)

– 876 szt. sadzonek traw ozdobnych (piórkówka rozplenica).

AKTUALNOŚCI: Zagospodarowanie terenu przy ulicy Mazowieckiej/Mazurskiej (więcej informacji)


Zagospodarowanie terenu Górki Miłości

Nową atrakcyjną infrastrukturę zyskał teren Górki Miłości. Uzupełniła ona prace zrealizowane w 2018r. ramach projektu pn. Rewaloryzacja Parku Miejskiego oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja.

W ramach projektu, na przełomie 2022 i 2023r. teren Górki Miłości oczyszczono z gatunków inwazyjnych drzew w celu ochrony starego drzewostanu i poprawy naturalnej bioretencji na obszarze od Placu Zakochanych do Placu Spotkań.

Wykonano schody terenowe na skarpie od ulicy Armii Krajowej oraz barierkę przy ścieżce wejściowej na Plac Zakochanych.

Wykonano most w konstrukcji drewnianej z metalowymi barierkami łączący Plac Zakochanych ze ścieżką prowadzącą do Placu Spotkań.

Oprócz tego zamontowano tablicę z historią Górki Miłości, drogowskaz drewniany i stojaki rowerowe.

AKTUALNOŚCI: Zagospodarowanie terenu Górki Miłości (więcej informacji)