• 01.02.2022

  Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie

  W dniu 22 grudnia 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn podpisał umowę na realizację zielono-niebieskiej infrastruktury w Gryfinie. Działanie adaptujące przestrzeń miasta do zmian klimatu dofinansowane jest z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwanego też Funduszami Norweskimi) na lata 2014-2021. Gmina w otrzyma na ten cel 4,1 mln zł. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z islandzką firmą inżynieryjną Verkís.

  Celem programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, w ramach którego Gryfino otrzymało dofinansowanie, jest wzmocnienie odporności polskich miast na negatywne skutki zmian klimatu, podniesienie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności.

  W naborze na realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach zostało złożonych 90 wniosków z całej Polski. Finalnie dofinansowanie otrzymało 19 gmin, w tym Gryfino. Umowa podpisana została 22 grudnia 2021 r.

  Koszty kwalifikowane projektu wynoszą: 4 874 241,98 zł, zaś dofinansowanie 4 143 105,65 zł (959 963,31 EUR), w tym:

  – z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021: 3 521 639,80 zł (815 968,81 EUR),

  – ze środków budżetu państwa: 621 465,85 zł,

  – ze środków Gminy Gryfino: 731 136,33 zł.

  Projekt realizowany będzie w terminie od 22 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.

  Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

  Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

  Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z EU w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliardy euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994-2014. Fundusze EOG na lata 2014-2021 wynoszą 1,55 miliarda euro.

  Fundusze Norweskie i EOG – Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

  Co?

  Islandia, Lichtenstein i Norwegia zapewniają 2,8 miliarda euro w ramach wsparcia dla 15 państw członkowskich UE i EOG z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego w okresie 2014-2021.

  Dlaczego?

  Podstawą Funduszy Norweskich i EOG jest porozumienie EOG.

  Na mocy tego porozumienia Islandia, Liechtenstein i Norwegia działają na rynku wewnętrznym EU. W porozumieniu tym określono wspólny cel, jakim jest wspólna praca na rzecz ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych w Europie. W tym celu darczyńcy utworzyli Fundusze Norweskie i EOG.

  Gdzie?

  Państwami-Beneficjentami są Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Słowenia.

  Jakie obszary?

  Za pomocą Funduszy Norweskich i EOG Islandia, Liechtenstein i Norwegia chcą przyczyniać się m.in. do polepszenia wzrostu i zwiększenia zatrudnienia, rozwiązania problemów związanych ze zmianami klimatu i zależnością energetyczną, a także ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego.

  Kto?

  Beneficjentem są władze lokalne, regionalne i krajowe, instytucje edukacyjne i badawcze, studenci, nauczyciele, naukowcy, organizacje pozarządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa i partnerzy społeczni.

  Więcej informacji:

  www.eeagrants.org

  www.norweygrants.org